Kontakt

Raiffeisen FACTORING d.o.o

Magazinska 69
10 000 Zagreb

Tel: 01 6174 900
Fax: 01 4604 877

Email:
factoring@rba.hr
factoring.prodaja@rba.hr
factoring.op-podrska@rba.hr
factoring.racunovodstvo@rba.hr
factoring.risk@rba.hr

Rječnik pojmova

Povratak
 • Factoring – skup poslovnih procesa tj. pravnih odnosa otkupa i naplate potraživanja.
 • Factor – trgovačko društvo koje  otkupljuje potraživanja klijenta prema kupcu nastala temeljem pravnih poslova sklopljenih u okviru njihovih međusobnih poslovnih odnosa.
 • Klijent – vjerovnik, koji prodaje svoje potraživanje prema kupcu  nastalo temeljem pravnih poslova sklopljenih s kupcem. U sklopu rečenih poslovnih odnosa, klijent je najčešće prodavatelj robe ili usluga.
 • Kupac - dužnik, koji je temeljem pravnih poslova sklopljenih s klijentom u okviru određenih poslovnih odnosa obvezan isplatiti cijenu dostavljene robe ili pruženih usluga. U sklopu navedenih poslovnih odnosa, kupac je najčešće kupac robe ili korisnik usluge.
 • Poslovni odnos – obvezno pravni odnos nastao temeljem pravnih poslova sklopljenih između klijenta i kupca, iz kojeg proizlazi potraživanje prema kupcu, koje factor otkupljuje od klijenta. Obično se radi o obvezno pravnim odnosima utemeljenim na prodaji robe ili pružanja usluga klijenta, kupcu.
 • Potraživanje – obveza naplativa u novcu koju kupac ima prema klijentu temeljem prodaje robe ili usluga, a nominalni iznos i rok dospijeća iskazani su računom, mjenicom ili drugom odgovarajućom ispravom.
 • Factoring limit – maksimalni iznos izloženosti factora prema klijentu ili kupcu, nosiocu limita.
 • Vrsta factoringa – određuje jesu li otkupljena potraživanja ili izvršene usluge prema Kupcu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili sa sjedištem u inozemstvu. Vrste su: domaći i međunarodni factoring.
 • Tip factoringa – određuje jamči li klijent ili netko treći factoru uredno podmirenje otkupljenih potraživanja za slučaj neplaćanja od strane kupca ili ne. Može biti regresni ili bezregresni.
 • Regresni factoring – otkup potraživanja pri kojemu Klijent ili treći jamči factoru uredno podmirivanje otkupljenog potraživanja do punog iznosa njegove protuvrijednosti za slučaj neplaćanja kupca.
 • Bezregresni factoring – otkup potraživanja pri kojemu factor preuzima rizik neplaćanja kupca.
 • Ugovor o otkupu potraživanja – ugovor sklopljen između Factora i klijenta i/ili kupca kojim se za izričito određene kupce unose opći podaci, određuje rok dospijeća računa ili mjenica, vrsta i tip factoring proizvoda, valuta potraživanja, iznos predujma u %, naknada factora u %, kamatna stopa u %, administrativna pristojba u valuti, potrebni instrumenti osiguranja, te ostala potrebita dokumentacija.
 • Nominalna vrijednost potraživanja – vrijednost otkupljenog potraživanja iskazana računom, mjenicom ili drugom odgovarajućom ispravom.
 • Predujam – novčani iznos isplaćen Klijentu temeljem nominalnog iznosa otkupljenog potraživanja, a nakon sklapanja Ugovora o otkupu potraživanja.
 • Ostatak glavnice - zadržani iznos, iznos koji nije isplaćen u obliku predujma. Ovaj se iznos u pravilu isplaćuje po dospijeću fakture, odnosno nakon plaćanja od strane dužnika.
 • Factoring naknada – u postotku ugovoreni iznos od strane Klijenta/Kupca isplaćen Factoru za izvršeni factoring, koja se obračunava u odnosu na nominalnu vrijednost potraživanja.
 • Kamatna stopa – ugovorena kamatna stopa koju Factor naplaćuje Klijentu/Kupcu na iznos predujma isplaćenog temeljem Ugovora o otkupu potraživanja, od dana isplate predujma sve do naplate.
 • Management fee – manipulativno-administrativni troškovi obrade Zahtjeva za factoring.
Pretraživanje
Unesite pojam: