Kontakt

Raiffeisen FACTORING d.o.o

Magazinska 69
10 000 Zagreb

Tel: 01 6174 900
Fax: 01 4604 877

Email:
factoring@rba.hr
factoring.prodaja@rba.hr
factoring.op-podrska@rba.hr
factoring.racunovodstvo@rba.hr
factoring.risk@rba.hr

Factoring produkti

Povratak
Jednokratni otkup potraživanja - produkt koji Klijentima omogućuje otkup potraživanja u trenucima kad su im likvidna sredstva najpotrebnija i kad nisu u mogućnosti doći do izvora kratkoročnog financiranja. Preduvjet za ovu uslugu je potpisan Ugovor o cesiji. Osnova za realizaciju ovog produkta su fakture za isporučenu robu/uslugu s krajnjim dospijećem do 180 dana. Klijentu se temeljem Ugovora o otkupu potraživanja isplaćuje predujam do maksimalno 95% od nominalnog iznosa potraživanja umanjen za iznose jednokratnih troškova. Isplata predujma u pravilu se veže uz dvostranu valutnu klauzulu u eurima. Troškovi kamate fakturiraju se jednom mjesečno na iznos glavnice koju čini isplaćeni predujam. Po dospijeću i naplati isplaćuje se ostatak glavnice umanjen/uvećan za iznose tečajnih razlika te umanjen za eventualne ostale zavisne troškove.

Otkup mjeničnog potraživanja - produkt koji Klijentima omogućuje unovčenje mjenica s osnove isplaćenog predujma po ustupljenim mjenicama. Klijentu se temeljem Ugovora o otkupu potraživanja isplaćuje predujam do maksimalno 98% od nominalnog iznosa potraživanja umanjen za iznose jednokratnih troškova. Princip obračuna troškova identičan je kao i kod jednokratnog otkupa potraživanja samo je osnova za realizaciju plasmana u ovom produktu mjenica izdana od Kupca, a ne fakture.

Eskont mjenica
– produkt koji Klijentima omogućuje unovčenje mjenica s ustegom svih troškova prilikom obračuna i isplate. Temeljem isporučene robe/usluge Kupac izdaje jednu ili više mjenica s istim ili različitim datumima dospijeća, maksimalno do 180 dana. Svaka mjenica predstavlja osnovu za eskont mjenice na način da se na dan eskonta izračuna eskontirani iznos primjenom ugovorene eskontne kamatne stope i broja dana od isplate do dana dospijeća mjenice. Navedeni iznos umanjuje se za trošak jednokratnih naknada isplaćuje na transakcijski račun Klijenta. Danom dospijeća Factor se naplaćuje kod domicilne banke Kupca/izdavatelja mjenice.
Pretraživanje
Unesite pojam: